ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Granthalaya Essay in Kannada

Granthalaya Essay in Kannada ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 200, 300 ಪದಗಳು.

Granthalaya Essay in Kannada ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 100, 200 ಪದಗಳು.

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Granthalaya Essay in Kannada

ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿಯೂ ಹೋಗಿ ಓದಬಹುದು.

ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹ

ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ, ಗಣಿತ, ಇತಿಹಾಸ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಗ್ರಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ.

ಹಿಂದಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಕವನ, ಕಥೆ, ಕವನ, ಹಾಡುಗಳು, ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಲೇಖಕರು ಸಹ ವಿಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವವರು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪದಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವಿಷಯಗಳ ಆಳ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.

ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಜ್ಞಾನದ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಬಾರದು.

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Granthalaya Essay in Kannada

ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪುಸ್ತಕವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವೇ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಒಂದು ರೂಪ

ಕಾರ್ಖಾನೆ

ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸಹ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಹಲವು ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜವು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ರಾಮಲೀಲಾ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಮಹಾಪುರುಷರ ಕಥೆಗಳು, ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಕಥನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವು ನಾಟಕಗಳ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಲಭ್ಯ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಭಾವ

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.

ಕೈಬರಹದ ಕಾರಣ, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕೈಬರಹದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಬಯಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು. ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಬಡ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಲೈಬ್ರರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ತಮಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ನಾವು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕದಿಯಬಾರದು ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹಾಕಬಾರದು. ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಸ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

ತೀರ್ಮಾನ

ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಓದುವಿಕೆ ವಿಷಯಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಏಕಾಂತ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಾತಾವರಣ, ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿರಾಮದ ಓದುವಿಕೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :-

Was this article helpful?
YesNo
Virendra Sinh

Virendra Sinh is a content writer with 3 years of experience in post writing. Her education is B.Sc and she does accurate writing work in English, Kannada language.

   

Leave a Comment